Орон нутгийн ЖДҮҮ эрхлэгч нарт болон арилжааны банкнуудын эдийн засагч нарт зориулсан сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа

Зээлийн батлан даалтын сангийн гүйцэтгэх захирал Ш.Алтанчимэг


Орон нутгийн ЖДҮҮ эрхлэгч нарт болон арилжааны банкнуудын эдийн засагч нарт Зээлийн батлан даалтын сангийн мэдээ, мэдээллийг олгох зорилготой сургалтыг Баянхонгор, Өвөрхангай, Архангай, Хөвсгөл, Булган, Орхон аймгуудад амжилттай зохион байгуулж дууслаа. 

2021.11.02 Баянхонгор аймаг:

2021.11.04 Өвөрхангай аймаг:

2021.11.08 Архангай аймаг:

2021.11.10 Хөвсгөл аймаг:

2021.11.11 Булган аймаг:

2021.11.12 Орхон аймаг:

Бусадтай хуваалцаарай