Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймагт Зээлийн батлан даалтын сангийн мэдээ, мэдээллийг олгох сургалт зохион байгууллаа.

Дархан-Уул, Сэлэнгэ аймгийн ЖДҮҮ эрхлэгч нарт болон арилжааны банкнуудын эдийн засагч нарт Зээлийн батлан даалтын сангийн мэдээ, мэдээллийг олгох зорилготой сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа. 

Бусадтай хуваалцаарай