Санхүүгийн байдлын хураангуй тайлан /аудитлагдсан/


ХӨРӨНГӨ /мянган төгрөг/ 2021 2020 2019 2018 2017
Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 137,520,631 76,288,330 61,089,802 41,650,622 22,646,050
Төслөөс авах санхүүжилтын авлага 57,526,689 29,062,580 10,130,796 0 0
Үүрэг гүйцэтгэлийн авлага 3,351,489 1,767,416 1,024,293 334,899 184,709
Бусад авлага 1,538,243 529,532 74,839 191,686 214,606
Бараа материал 41,772 33,257 31,747 21,403 16,988
Урьдчилж төлсөн зардал/тооцоо 2,517,289 2,584,144 2,865,069 2,775 23,025
Үндсэн хөрөнгө 2,450,840 2,379,926 167,430 201,644 155,198
Биет бус хөрөнгө 63,554 76,436 80,449 91,341 50,541
Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө 50,000,000 0 0 0 0
НИЙТ ХӨРӨНГӨ 255,010,507 112,721,622 75,464,426 42,494,369 23,291,118
ӨР ТӨЛБӨР /мянган төгрөг/ 2021 2020 2019 2018 2017
Үүрэг гүйцэтгэлийн өглөг 3,351,489 1,767,416 1,024,293 324,129 169,100
Бусад богино хугацаат өглөг 464,898 8,366 79 5,546 76,348
Урьдчилж орсон орлого 249,567 208,288 185,974 0 0
Төслийн урт хугацаат зээлийн өглөг 129,556,266 95,603,057 62,528,873 32,470,420 15,323,772
Бусад урт хугацаат өглөг 50,080,000 240,000 290,000 290,000 280,000
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР 183,702,220 97,827,126 64,029,219 33,090,095 15,849,220
ЭЗДИЙН ӨМЧ /мянган төгрөг/ 2021 2020 2019 2018 2017
Өмч: -төрийн 58,000,000 8,000,000 7,800,000 5,922,000 5,040,000
Эздийн өмчийн бусад хэсэг 10,161,858 5,973,209 2,911,808 2,007,684 1,249,300
Хуримтлагдсан ашиг 3,146,429 921,286 723,399 1,474,590 1,152,598
НИЙТ ЭЗДИЙН ӨМЧ 71,308,287 14,894,495 11,435,207 9,404,274 7,441,898
НИЙТ ӨР ТӨЛБӨР БОЛОН ЭЗДИЙН ӨМЧ 255,010,507 112,721,622 75,464,426 42,494,369 23,291,118Орлого, үр дүнгийн хураангуй тайлан /аудитлагдсан/


ҮЗҮҮЛЭЛТ /мянган төгрөг/ 2021 2020 2019 2018 2017
Батлан даалтын хураамж, шимтгэлийн орлого 878,407 574,045 339,407 542,503 155,323
Хүүгийн орлого 9,756,903 7,682,634 4,531,679 3,255,243 2,609,089
Үйл ажиллагааны цэвэр орлого 10,635,310 8,256,680 4,871,085 3,797,746 2,764,413
Хөтөлбөр хэрэгжүүлсний зардал 1,057,710 2,589,652 264,593 768,085 469,813
Удирдлагын болон ҮА-ны зардал 1,571,178 1,470,541 1,460,763 1,175,310 1,062,803
Үйл ажиллагааны зардал 2,628,888 4,060,192 1,725,356 1,943,395 1,532,616
Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг 8,006,423 4,196,487 3,145,729 1,854,350 1,231,796
Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг, алдагдал -1 5,756 -66 -27,524 302
Тайлант үеийн цэвэр үр дүн 8,006,422 4,202,243 3,145,663 1,826,826 1,232,098