Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2022.01.01 - 2022.03.31/


Өргөдөл гаргасан Товч утга Тоо Шийдвэрлэсэн байдал
1 Сангийн дотоод Ажилд орох хүсэлт 5 Тушаал гарсан
2 Жинхлэх хүсэлт 1 Тушаал гарсан
3 Ажилдаа эргэн орох хүсэлт 1 Тушаал гарсан
4 Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 2 Тушаал гарсан
5 Тэтгэмж хүссэн 2 Тушаал гарсан
6 Чөлөө хүссэн 5 Тушаал гарсан
7 Бусад байгууллага, иргэнээс Барьцаа чөлөөлүүлэхтэй холбоотой гомдол 1 Албан бичгээр хариу хүргэсэн
8 Эвлэрлийн гэрээ байгуулах хүсэлт 2 Гэрээ байгуулсан
НИЙТ 19Өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлт /2021.01.01 - 2021.12.31/


Өргөдөл гаргасан Товч утга Тоо Шийдвэрлэсэн байдал
1 Сангийн дотоод Ажилд орох хүсэлт 6 Тушаал гарсан
2 Жинхлэх хүсэлт 2 Тушаал гарсан
3 Ажлаас чөлөөлөгдөх хүсэлт 7 Тушаал гарсан
4 Ээлжийн амралттай холбоотой хүсэлт 8 Тушаал гарсан
5 Тэтгэмж хүссэн 3 Тушаал гарсан
6 Дэмжлэг хүссэн 1 Тушаал гарсан
7 Түлээ нүүрсний хөнгөлөлтөнд хамрагдах хүсэлт 4 Тушаал гарсан
8 Жирэмсний амралт авах хүсэлт 1 Тушаал гарсан
9 Богиносгосон цагаар ажиллах хүсэлт 1 Тушаал гарсан
10 Чөлөө хүссэн 8 Тушаал гарсан
11 Ипотекийн зээлд хамрагдах хүсэлт 13 Тушаал гарсан
7 Бусад байгууллага, иргэнээс Барьцаатай холбоотой зөвшөөрөл хүссэн 1 Албан бичгээр хариу хүргэсэн
НИЙТ 55