Та ямар батлан даалттай зээлийг сонирхож байгаа вэ?

Та өөрт байгаа барьцаа хөрөнгөнд хэдэн төгрөгийн зээл, батлан даалт гаргуулах боломжтой мөн бизнесийн үйл ажиллагааны үр ашгаас зээлээ эргүүлэн төлөх эсэхээ тооцож, батлан даалтад хамрагдах боломжоо үнэлээрэй.
Зээлдэгч, зээлдэгчийн хувьцаа эзэмшигчийн хөрөнгө, зээлдэгчийн хувьцааны 25 ба түүнээс дээш хувийг эзэмшигчийн гэр бүлийн гишүүний хөрөнгө, түүнчлэн дээрх хувьцаа эзэмшигч нь өөр хуулийн этгээдийн 50-аас доошгүй хувийг эзэмшдэг тохиолдолд уг хуулийн этгээдийн хөрөнгийн үнэлгээний нийлбэр дүн нь зээлийн хэмжээнд хүрэхгүй тохиолдолд барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай гэж үзнэ.

Барьцаанд тавих хөрөнгийн зах зээлийн үнэлгээ

Барьцаалах үнэлгээ: 0
Барьцаанд тавих үл хөдлөх хөрөнгүүдийн зах зээлд худалдах боломжтой үнийн нийлбэр дүнг оруулна. Үнэлгээ нь зээл олгох банкны шалгуур, нөхцөлийг хангасан байна.
Барьцаалах үнэлгээ: 0
Барьцаанд тавих хөдлөх хөрөнгүүдийн /автомашин, тоног төхөөрөмж, бараа материал гэх мэт/ зах зээлд худалдах боломжтой үнийн нийлбэр дүнг оруулна. Барьцаанд тавих хөдлөх хөрөнгийн дүн нь нийт барьцааны 40%-аас хэтрэхгүй.
Боломжит хувь: 1%-60%
Мэдээллийг гүйцэт оруулна уу