Зээлийн хэмжээ ₮ 0
Батлан даалтын хэмжээ ₮ 0
Батлан даалтын хувь nan%

Үр ашгийн тооцоо (мянган төгрөг)

Зээлийн хүсэлт

Эргэлтийн хөрөнгийн зээл 4 жилээс ихгүй хугацаатай, нийт зээлийн 40 хувиас хэтрэхгүй хэмжээтэй байна.

Компаний ерөнхий мэдээлэл

Харилцагчийн мэдээлэл ЗБДС-ийн мэдээллийн санд хадгалагдах бөгөөд зөвхөн байгууллагын дотоод үйл ажиллагаанд ашиглагдана.