Зээлийн Батлан Даалтын Сан нь Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулж, орон нутгийн тэнцвэртэй хөгжлийг хангах зорилгоор ипотекийн зээлийн урьдчилгаа төлбөрт батлан даалт гаргаж байна.

Хорин нэгэн аймаг болон Улаанбаатар хотын Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүдэд банк санхүүгийн байгууллагаас орон сууцны ипотекийн 6 хувийн хүүтэй зээл авахыг хүссэн боловч урьдчилгаа төлбөр болон барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа иргэнд урьдчилгаа төлбөрийн 60 хүртэлх хувьд батлан даалт гаргана.

Батлан даалтын нөхцөл

Зээлийн төрөл Орон нутгийн ипотекийн зээлийн (жилийн 6%) урьдчилгаа төлбөрт гаргах батлан даалт
Зээлийн зориулалт Орон сууц худалдан авах
Хамрах хүрээ 21 аймаг болон УБ хотын Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүдэд
Зээлийн хэмжээ
Орон нутагт 100 сая төгрөг хүртэл
УБ-Налайх, Багануур, Багахангай дүүргүүдэд 150 сая төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү Жилийн 6%
Батлан даалтын хэмжээ Урьдчилгаа төлбөрийн 60% хүртэл
Батлан даалтын шимтгэл Жил бүр батлан даалтын үлдэгдэл дүнгийн 1%
Батлан даалтын хураамж 10,000 төгрөг

Бүрдүүлэх материал

  • Зээлдэгчийн батлан даалт гаргуулах хүсэлт /маягт, өргөдөл/
  • Банкны албан тоот холбогдох баримт бичиг дүгнэлт
  • Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
  • Сангаас шаардах нэмэлт материалууд

Хамтран ажилладаг банкууд