Азийн хөгжлийн банкны эх үүсвэртэй батлан даалт

“Зээлийн батлан даалтын тогтолцоог дэмжих замаар эдийн засгийг төрөлжүүлж ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь” МОН-3338 төсөл нь Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлээр 2016-2023 онд хэрэгжинэ.. Уг төсөл нь Жижиг, дунд үйлдвэр эрхлэгчдэд урт хугацаатай хөнгөлөлттэй хүүтэй эх үүсвэртэй батлан даалттай санхүүжилтээр дэмжих зорилготой.
Зээлийн барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэр, бизнес эрхлэгчид батлан даалт гаргана.

Батлан даалттай зээлийн нөхцөл

Зээлийн хэмжээ2 тэрбум төгрөг хүртэл
Зээлийн хугацаа10 жилээс хэтрэхгүй
Зээлийн хүүЖилийн 8.8-15.0%
/Банк тус бүрийн хүүгийн хэмжээ харилцан адилгүй байна./
Үндсэн төлбөрөөс чөлөөлөгдөх хугацаа24 сараас хэтрэхгүй
Батлан даалтын хэмжээЗээлийн 30%-60%
Батлан даалтын дээд хэмжээ1.2 тэрбум төгрөг
Батлан даалтын шимтгэлЖилийн 1%
/Батлан даалтын үлдэгдлээс тооцож, жил бүр төлнө/
Батлан даалтын үйлчилгээний хураамж50,000 төгрөг

 

•    Зээлдэгчийн батлан даалт гаргуулах хүсэлт /маягт, өргөдөл/
•    Банкны албан тоот холбогдох баримт бичиг дүгнэлт
•    Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
•    Сангаас шаардах нэмэлт материалууд