Үндсэн батлан даалт

Зээлийн барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг дунд үйлдвэр, бизнес эрхлэгчид батлан даалт гаргана.
Батлан даалт авах аж ахуй нэгж нь батлан даалтын нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрсөн, банкны зээл олгох шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан бол батлан даалтад хамрагдах хүсэлтээ банкаар дамжуулан гаргана.

Зээлийн төрөлХөрөнгө оруулалтын
Эргэлтийн хөрөнгийн
Зээлийн дээд хэмжээБанкны зээлийн нөхцөлөөр
Зээлийн хугацааБанкны зээлийн нөхцөлөөр
Зээлийн хүүБанкны зээлийн нөхцөлөөр
Батлан даалтын хэмжээЗээлийн 60 хүртэл хувь
Батлан даалтын дээд хэмжээ500 сая төгрөг
Батлан даалтын үйлчилгээний хураамж10,000 төгрөг
Батлан даалтын шимтгэл1 жил хүртэл хугацаанд - 1%
2 жил хүртэл хугацаанд - 2%
2 жилээс дээш хугацаанд - 3%

 

•    Банкны албан тоот холбогдох баримт бичиг дүгнэлт
•    Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болохыг нотлох баримт
•    Сангаас шаардах нэмэлт материалууд
•    Үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт

•    Чанаргүй болон хугацаа хэтэрсэн зээл, баталгаа, батлан даалттай
•    Тухайн зээл нь өмнөх зээлийг хаах зориулалттай /өмнөх зээлийг зээлдэгч өөрийн бизнестээ зориулж авсан байх ёстой бөгөөд
      одоо авч буй батлан даалттай зээлийн 75-аас ихгүй хувийг шилжүүлэхэд хамаарахгүй/

•    Байнгын оршин суух тодорхой хаяггүй
•    Өмнө нь төслийн зээлэнд хамрагдсан боловч зориулалтын дагуу ашиглаагүй
•    Сангаас шаардсан нэмэлт мэдээллийг өгөхөөс татгалзсан
•    Хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн