НОГООН БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ БАТЛАН ДААЛТТАЙ ЗЭЭЛ

Зорилго: Ногоон бизнесийг дэмжих замаар барьцаа хөрөнгийн дутагдалтай жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд бизнесээ өргөжүүлэх, ногоон эдийн засгийг дэмжих

Тавигдах шаардлага:

·         ХХБ-ны “Тогтвортой санхүүжилтийн хамрах хүрээ”-нд багтах байгальд ээлтэй төсөл хөтөлбөр байх

·         Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцсэн үйл ажиллагаа эрхэлдэг байх

·         Хугацаа хэтэрсэн чанаргүй зээлийн үлдэгдэл үүсээгүй байх

·         Нэгээс дээш жил үйл ажиллагаа явуулсан санхүүгийн орлоготой байх

·         Зээл авахыг хүссэн боловч барьцаа хөрөнгө хүрэлцэхгүй байх

·         ЖДҮҮЭ-ээр бүртгүүлсэн байх (Шинээр бүртгүүлж болно)