Бидний Tүүx

2021.02.17

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр “Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх дунд хугацааны 10 их наядын цогц төлөвлөгөө”-г баталсан. Энэхүү цогц төлөвлөгөөнд тусгагдсан Жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын бизнесийн үйл ажиллагааг сэргээх, ажлын байрыг хадгалах, дэмжих, зорилготой 2 их наяд төгрөгийн санхүүжилт бүхий 3%-ийн хүүтэй “Ажлын байрыг дэмжих” зээлд батлан даалт гаргаж эхлэв.


2016.03.07

ШИНЭ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
АХБ-ны "Зээлийн батлан даалтын тогтолцоог дэмжих замаар эдийн засгийг төрөлжүүлж, ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх нь" төслийн гэрээг байгуулж, Азийн хөгжлийн банкны эх үүсвэртэй батлан даалт гаргаж эхлэв.


2013.05.31

АНХНЫ БАТЛАН ДААЛТ
Зээлийн батлан даалтын хороо хуралдаж барилгын материалын үйлдвэрлэлийн салбарт Сангийн анхны батлан даалтыг гаргахаар шийдвэрлэв.


2013.04.11

ЗБДС-ийн үйл ажиллагааг албан ёсоор нээв.