Зээлийн батлан даалтын сан Азийн сангийн “Эмэгтэй бизнес эрхлэгч нарыг дэмжих төв”-д сургалт орлоо.

Зээлийн батлан даалтын сан Азийн сангийн “Эмэгтэй бизнес эрхлэгч нарыг дэмжих төв”-д сургалт орсон ба сургалтад жижиг дунд үйлдвэрлэл,үйлчилгээ эрхлэгчид хамрагдлаа.